Serc

Gemeenteraadsverkiezingen 2014

De Raad van de gemeente Westland bestaat uit 37 raadsleden en 19 fractieadviseurs. Momenteel zijn er 8 raadsfracties vertegenwoordigd in de raad.

GemeenteBelang Westland, CDA Westland en Progressief Westland vormen de coalitiepartijen. De oppositie bestaat uit LPF Westland, Westland Verstandig, VVD Westland, ChristenUnie-SGP Westland, D66 Westland en Lokaal en Onafhankelijk 2.0.

De Gemeenteraad
De gemeenteraad vertegenwoordigt de inwoners van de gemeente. Iedere 4 jaar kiezen de inwoners van Westland de leden van hun raad tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. De raad is dus rechtstreeks gekozen door de inwoners van de gemeente. De raad van de gemeente Westland telt 37 raadsleden. De burgemeester is zowel voorzitter van de gemeenteraad als van het college. Bij afwezigheid van de burgemeester wordt het raadsvoorzitterschap waargenomen door de plaatsvervangend voorzitter van de raad, dhr. N.G.J. Arkesteijn.

Wat doet de Raad?
Als hoofd van de gemeente én volksvertegenwoordiger heeft de raad enkele belangrijke taken. De raad bepaalt in grote mate de gang van zaken binnen de gemeente. Vaak doet de raad dit door de grote lijnen van het gemeentelijk beleid (de kaders) te bepalen en de verordeningen (soort gemeentelijke wetten) vast te stellen. Plannen op het gebied van bijvoorbeeld ruimtelijke ontwikkeling, economie, welzijn en verkeer kunnen pas uitgevoerd worden als een meerderheid van de raad vóór stemt. De raad heeft ook budgetrecht; zo stelt hij de gemeentelijke begroting vast en bepaalt daarmee hoe het geld binnen de gemeente besteed wordt. Ook controleert de raad het college van burgemeester en wethouders; het dagelijks bestuur van de gemeente. Daarnaast benoemt de raad de wethouders die in het college van burgemeester en wethouders komen.

Contact tussen de raad en burgers
De raadsleden vinden het belangrijk om zoveel mogelijk contact te hebben met inwoners en organisaties om op de hoogte te blijven van wat er leeft in de samenleving. Zo zijn de raadsleden veel op pad, organiseren ze regelmatig activiteiten, wonen ze veel bijeenkomsten bij, gaan op bezoek in buurten en wijken en nodigen burgers uit voor hoorzittingen en vergaderingen van de raad. De raad vergadert per oktober 2011 op basis van een vier-wekelijkse vergadercyclus. De raads- en commissievergaderingen en de raadsinformatieavonden zijn openbaar, tenzij anders is aangegeven.

U bent van harte welkom om de openbare vergaderingen bij te wonen. Ook kunt u inspreken tijdens de vergaderingen.Instrumenten van de raad

De raad, maar ook elk raadslid afzonderlijk, heeft een aantal instrumenten om zijn taken goed uit te voeren. Zo kunnen raadsleden schriftelijke vragen stellen -de zogenoemde artikel 26-vragen-, of hebben ze het onderzoeksrecht en het initiatiefrecht (het recht om een eigen voorstel in de raad te brengen). In het Reglement van Orde van de gemeenteraad staan deze instrumenten omschreven.

Presidium
De raad heeft een raadspresidium ingesteld. Dit presidium stelt de (concept)agenda's van de raad vast en behartigt de planning en huishoudelijke aangelegenheden van de raad. In het presidium hebben de fractievoorzitters, de voorzitter van de raad en de griffier zitting. De heer F.C. Rijneveen is de voorzitter van het presidium.

samenstelling

Wilt u meer weten over de raadsleden die door de inwoners van gemeente Westland zijn gekozen? Ga naar de pagina van de Gemeente westland en kies een naam uit de lijst die links op de pagina staat weergegeven en u wordt doorgeleid naar zijn of haar profiel.